LESS
Hair & Make Up:
Violetta Kampf
CARLENE HÖGGER
ON THE BEACH
Hair & Make Up:
Violetta Kampf
ALSTERHAUS
HAMBURG
Hair & Make Up:
Violetta Kampf
LALA BERLIN FASHION
SHOW 2014
Hair & Make Up:
Violetta Kampf