Brigitte
Hair & Make up:
Karina Berg
Photos:
Alex Kahan
personal work
Hair & Make up:
Karina Berg
Photos:
René Pferner
personal work
Make up:
Karina Berg
Photos:
Serena Becker
element
Hair & Make up:
Karina Berg
Photos:
Martin Strauss
personal work
Hair & Make up:
Karina Berg
Photos:
Teresa Horstmann